Zorg voor alle leerlingen

Visie op zorg

Binnen KSLeuven willen we aan elke jongere gelijke kansen bieden, ongeacht zijn sociale achtergrond, religie, mentale of fysieke beperking. Elke leerling heeft recht op onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij zijn behoeften en verdient het om volle aandacht te krijgen voor wie hij is en wat hij nodig heeft. Dit welbevinden vormt de voedingsbodem voor leer‐ en groeikansen.

Elke school binnen onze scholengemeenschap streeft naar zorgzaam onderwijs dat inspeelt op de noden van elke leerling en bouwt een degelijk zorgbeleid uit op niveau van de school, de klas en van de individuele leerling.

Zorgcontinuüm en kansenbeleid

Vanuit deze visie garanderen we brede zorg voor elke leerling. We werken inclusief waar kan en exclusief waar het nodig is.
De focus hierbij ligt niet louter op individuele trajecten maar op een inclusieve benadering en verankering van zorg in de reguliere klaswerking. Vanuit het continuüm van zorg willen we blijvend inzetten om de brede basiszorg zo sterk mogelijk te maken en voorzien we redelijke aanpassingen die de leerwinst verhogen en bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor iedereen, zoals het gebruik van voorleessoftware, ondersteuning van OKAN-leerlingen, initiatieven rond het begeleiden van cognitief sterk functionerende leerlingen, … .

Verder zetten we in op het verhogen van de onderwijskansen van alle leerlingen door een degelijk gelijke kansenbeleid en nemen we initiatieven om schooluitval te voorkomen.

Werkgroep Zorg en Kansen

De scholen van KSLeuven werken samen in de werkgroep Zorg en Kansen om onze visie op zorg te vertalen naar de praktijk.

In deze werkgroep willen we onze gelijkgerichte visie op zorg- en kansenbeleid verrijken, het zorg- en kansenbeleid in de verschillende scholen stimuleren en ondersteunen en gaan we samen op zoek naar nieuwe ondersteunende initiatieven.

Voorbeelden van deze samenwerking

Leerweg Op Maat (LOM)
Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)
Risk+
Project Cognitief sterk functionerende leerlingen
Krijt vzw (het vroegere Samen tegen onbetaalde schoolfacturen STOS) – gelijke kansenbeleid

Onderwijsloopbaanbegeleiding

Leven lang leren

In een wereld van permanente verandering is het belangrijk dat onze jongeren voorbereid zijn op een leven lang leren. Dit vraagt dat zij van jongs af hun leerproces in eigen handen leren nemen en goede keuzes leren maken. Deze vaardigheden ontwikkelen ze hun hele schoolloopbaan lang en de scholen van KSLeuven begeleiden hen daarbij. In KSLeuven willen we maximaal inzetten op positieve keuzes gebaseerd op capaciteiten en interesses, eerder dan op socio-economische motieven.

Scharniermomenten

De stap van het basisonderwijs naar het secundair nemen leerlingen niet alleen. Samen met de ons omringende scholengemeenschappen van het basisonderwijs zorgen we voor een warme overdracht. KSLeuven overlegt geregeld met de basisscholen over gemeenschappelijke thema’s. Leerlingen van het 6de leerjaar komen op bezoek in een eerste jaar van KSLeuven om kennis te maken met het secundair onderwijs. Bij de overstap naar het secundair onderwijs krijgen de leerlingen een BaSO-fiche mee. Deze fiche vormt een belangrijk communicatiemiddel tussen ouders en school met de bedoeling dat men in het secundair onderwijs optimaal inspeelt op de zorg en ondersteuning die in het basisonderwijs werd geboden.

Het ruime studieaanbod van KSLeuven biedt voor elk wat wils. In de gemeenschappelijke gemoderniseerde eerste graad ontdekken de leerlingen waar hun mogelijkheden en interesses liggen zodat ze bij de overstap naar de tweede graad kiezen voor een studierichting die bij hen past.

Ook bij de overgang naar het hoger onderwijs laten we onze leerlingen niet los. Vooraleer de leerlingen de stap naar het hoger onderwijs maken, staan onze scholen hen bij in het kwaliteitsvol doorlopen van het studiekeuzeproces.

Inleefmomenten in de gezondheidszorg

KSLeuven organiseert voor laatstejaars inleefmomenten op de werkvloer om kennis te maken met beroepen in de gezondheidszorg: verpleegkunde in al zijn facetten, maar ook medische beeldvorming, ergotherapie, kinesitherapie, sociaal werker, laborant, arts …
Een inleefmoment duurt doorgaans een halve dag. Sommige inleefmomenten vinden plaats in het kader van een project of een vak op school, voor andere inleefmomenten kunnen leerlingen zich op vrijwillige basis inschrijven.
Dit project is gestart als proeftuinproject. Naar aanleiding van de feestelijke afsluiting van de proeftuinen van de scholengemeenschap hebben we dit filmpje gemaakt, dat het project kort voorstelt.