MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Je interesseert je voor mensen en hoe ze binnen onze samenleving leven en functioneren. Je wil meer weten over de maatschappij, de mens en zijn gedrag, over de werking van het menselijk lichaam, over gezondheidsthema’s … Je bent geboeid door een wetenschappelijke blik op mens en maatschappij, vanuit een kritische en onderzoekende houding. Of je wil mensen begeleiden of zorg dragen voor anderen.

FINALITEIT

RICHTING

INFORMATIE

Doorstroom

Humane wetenschappen (domeinoverschrijdend)

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je start ook met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een  kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maak je kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Verdiepte basisvorming: Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis.

Specifieke vorming:

 • filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies
 • kunstbeschouwing
 • sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken hedendaagse samenleving en maatschappelijke thema’s; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag en sociale vaardigheden, persoonlijkheid, communicatiekaders

Rachid wil meer leren over het gedrag, de gedachten, emoties, ontwikkeling van mensen en hoe ze met elkaar omgaan en communiceren. Hij wil beter begrijpen hoe onze maatschappij werkt en nadenken over fundamentele vragen: Wat is waar en wat is goed? Wat is de zin van het leven? Ook kunst en cultuur spreken Rachid erg aan. Lichamelijke aspecten van gezondheid boeien hem minder. Na het 6de jaar zou Rachid graag een academische bachelor zoals Psychologie of Communicatiewetenschappen of een professionele bachelor zoals Sociaal werk of Toegepaste psychologie kunnen volgen.

Thomas is een sociale jongen met een brede maatschappelijke interesse. Hij wil meer leren over menselijk gedrag, emoties, psychische problemen en welzijn. Hij wil beter begrijpen hoe onze maatschappij functioneert en het leven van mensen mee bepaalt. Naast het psychisch welzijn wil hij ook meer leren over het menselijk lichaam en lichamelijke gezondheid. Na het 6de jaar wil hij verder studeren in een academische of professionele bachelor. Momenteel spreken opleidingen zoals Psychologie aan de universiteit of Toegepaste psychologie, Ergotherapie, Voedings- en dieetkunde, Toegepaste gezondheidswetenschappen aan de hogeschool hem aan.

Voor alle vakken:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan om met moeilijkere, complexere inhouden binnen de voorziene tijd.

Focus op de mens en de samenleving:

 • je kan op een analytische en wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving.
 • je gebruikt menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier.
 • je houdt ervan je te verdiepen in filosofie, kunst, sociologie en psychologie.
 • je bestudeert en begrijpt graag verschillende aspecten van de mens en zijn gedrag.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 4 4
Wiskunde 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Kunstbeschouwing 1 0
Filosofie 1 2
Sociologie en psychologie 2 2
Keuze school 3de 4de
3 3

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan in meerdere studierichtingen van D-finaliteit

Beide studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Humane wetenschappen is domeinoverschrijdend, Maatschappij- en welzijnswetenschappen domeingebonden. Er zijn veel gelijkenissen en een paar verschillen, zowel bij de basisvorming en de specifieke vorming. In de tabel vind je de verschillen:

Humane wetenschappen  Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Sociologie en psychologie zelfde vakken sociologie en psychologie, maar te realiseren binnen meer lesuren per week
Filosofie Filosofie, maar te realiseren binnen meer lesuren per week
Verdiepte basisvorming Engels, Frans, geschiedenis, Natuurwetenschappen, Nederlands en wiskunde basisvorming voor Engels, Frans, geschiedenis, Natuurwetenschappen, wiskunde; verdiepte basisvorming voor Nederlands

Deze richting sluit aan bij:

 • Welzijnswetenschappen (doorstroom: domeingebonden)
 • Humane wetenschappen (doorstroom: domeinoverschrijdend)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Maatschappij- en welzijnswetenschappen (domeingebonden)

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Je start met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maak je kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Specifieke vorming:

 • inleiding tot filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies
 • sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken van de hedendaagse samenleving; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders

Thomas is een sociale jongen met een brede maatschappelijke interesse. Hij wil meer leren over menselijk gedrag, emoties, psychische problemen en welzijn. Hij wil beter begrijpen hoe onze maatschappij functioneert en het leven van mensen mee bepaalt. Naast het psychisch welzijn wil hij ook meer leren over het menselijk lichaam en lichamelijke gezondheid.

Na het 6de jaar wil hij verder studeren in een academische of professionele bachelor.

Momenteel spreken opleidingen zoals Psychologie aan de universiteit of Toegepaste psychologie, Ergotherapie, Voedings- en dieetkunde, Toegepaste gezondheidswetenschappen aan de hogeschool hem aan.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je legt vlot verbanden tussen delen van de leerstof of tussen vakken onderling.
 • je kan logisch en kritisch redeneren.
 • je kan op een analytische en wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving.
 • je gebruikt menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier.
 • je houdt ervan je te verdiepen in filosofie, kunst, sociologie en psychologie.
 • je bestudeert en begrijpt graag verschillende aspecten van de mens en zijn gedrag.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Inleiding filosofie 2 2
Sociologie en psychologie 5 5
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D-finaliteit

Leerplan verdiepte basisvorming in meerdere richtingen van D-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Beide studierichtingen behoren tot de D-finaliteit. Humane wetenschappen is domeinoverschrijdend, Maatschappij- en welzijnswetenschappen domeingebonden. Er zijn veel gelijkenissen en een paar verschillen, zowel bij de basisvorming en de specifieke vorming. In de tabel vind je de verschillen:

Humane wetenschappen  Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Sociologie en psychologie zelfde vakken sociologie en psychologie, maar te realiseren binnen meer lesuren per week
Filosofie Filosofie, maar te realiseren binnen meer lesuren per week
Verdiepte basisvorming Engels, Frans, geschiedenis, Natuurwetenschappen, Nederlands en wiskunde basisvorming voor Engels, Frans, geschiedenis, Natuurwetenschappen, wiskunde; verdiepte basisvorming voor Nederlands

Deze richting sluit aan bij:

 • Welzijnswetenschappen (doorstroom: domeingebonden)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven


Dubbele

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leer je vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Specifieke vorming:

 • toegepaste fysiologie en anatomie van de mens: waarnemingsfysiologie en bewegingsfysiologie
 • sociologie met inbegrip van (ped)agogie: determinanten gezondheidsgedrag, ontwikkelingspsychologische domeinen binnen verschillende levensfases, analyseren van concrete opvoedingssituaties, sociale en communicatieve vaardigheden en maatschappelijke thema’s
 • Indirecte en directe (logistieke) zorg
 • Expressie

Alies is erg sociaal voelend en communicatief. Ze heeft interesse in menselijk gedrag en ontwikkeling, opvoeding en begeleiding, gezondheid en welzijn. Ze wil graag inzichten verwerven over deze thema’s maar ook aandacht voor praktische toepassingen en vaardigheden. Een job in de gezondheidssector spreekt haar erg aan. Na het 6de jaar overweegt ze een professionele bachelor Verpleegkunde, Voedings- en dieetkunde of Mondzorg.

Vera houdt wel van wat actie. Een job bij het leger of de brandweer spreken haar wel aan. Ook bewakingsagent ziet ze wel zitten. Ze zal waarschijnlijk onmiddellijk gaan werken na het 6de jaar, maar wil de kans hebben om na het 6de jaar te starten in een professionele bachelor.

Zino volgt in 2A de major Maatschappij en welzijn en dat bevalt hem. Hij wil later een beroep met vele sociale contacten. Een job als begeleider in de buitenschoolse kinderopvang zou hij wel zien zitten. Nog liever zou hij echter werken als opvoeder-begeleider in een leefgroep van jongeren met een handicap of een moeilijke thuissituatie. Zino wil een opleiding die hem niet enkel inzichten bijbrengt over ontwikkeling, psychologie en pedagogiek maar ook al aandacht schenkt aan praktische begeleidersvaardigheden. Na het 6de jaar wil hij de mogelijkheid hebben om een professionele bachelor zoals Orthopedagogie te volgen.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je kan theorie combineren met praktijk:
  • je bent in staat om theoretische inzichten te verwerven binnen dit domein maatschappij en welzijn.
  • dit kan je koppelen aan praktijkopdrachten en concrete uitdagingen.
 • je zorgt eerst dat je theoretisch sterk in je schoenen staat wanneer het gaat over mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding.
 • wat je geleerd hebt, kan je dan meteen gebruiken bij opdrachten rond indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding.
 • je durft je sociaal op te stellen en je maakt graag kennis met verschillende doelgroepen en hun behoeften en mogelijkheden.
 • fijn-motorische vaardigheden helpen je om je ideeën in de praktijk om te zetten.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Maatschappij en welzijn 8 9
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de D/A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

De richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen behoort tot de D-finaliteit. De richting Maatschappij en welzijn tot de dubbele finaliteit (D/A). Voor de algemene vakken uit de basisvorming zijn de eindtermen dus anders. Dat is een eerste verschil. Ook voor psychologie en sociologie zijn er verschillen. Een richting uit de D/A-finaliteit schenkt meer aandacht aan toepassingen en praktijk.

Maatschappij- en welzijnswetenschappen Maatschappij en welzijn
Eindtermen D Eindtermen D/A
Filosofie: toegepast binnen context maatschappij en welzijn
Psychologie en sociologie:

 • ontwikkeling, sociaal gedrag, communicatie, opbouw psychologisch begrippenkader
 • kenmerken hedendaagse samenleving
Maatschappij en welzijn:

 • ontwikkeling en pedagogisch handelen, opvoeding, ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch begrippenkader
 • mens in relatie tot samenleving
 • gezondheidsbevordering: gezondheid, menselijk functioneren, begrippenkader, indirecte zorg (gezinscontext)
 • basisvaardigheden in zorg verlenen en begeleiden
 • communicatie
 • oriënteren op activiteiten in zorg en welzijn
Anatomie en fysiologie van de mens
De richting Maatschappij en welzijn behoort tot de D/A-finaliteit. De richting Zorg en welzijn tot de A-finaliteit. Voor de algemene vakken uit de basisvorming zijn de eindtermen dus anders.

Zorg en welzijn Maatschappij en welzijn
Eindtermen A Eindtermen D/A
Zorg en welzijn:

 • aspecten van ontwikkeling en pedagogisch handelen
Maatschappij en welzijn:

 • ontwikkeling en pedagogisch handelen, opvoeding, ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch begrippenkader
 • mens in relatie tot samenleving
 • gezondheid
 • maaltijdzorg
 • interieurzorg
 • linnenzorg
 • communicatie
 • activiteiten in logistiek en zorg
 • gezondheidsbevordering: gezondheid, menselijk functioneren, begrippenkader, indirecte zorg (gezinscontext)
 • basisvaardigheden in zorg verlenen en begeleiden
 • communicatie
 • oriënteren op activiteiten in zorg en welzijn
aspecten van anatomie en fysiologie anatomie en fysiologie van de mens

Deze richting sluit aan bij:

 • Gezondheidszorg (dubbele)
 • Opvoeding en begeleiding (dubbele)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Arbeidsmarkt

Haar- en schoonheidsverzorging

Haar- en schoonheidsverzorging is een praktische richting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Je verwerft de basis van een aantal technische competenties uit zowel haar- als schoonheidsverzorging. Er komen vaardigheden aan bod die in beide settings belangrijk zijn en er is ruim aandacht voor sociale en
communicatieve vaardigheden. Je verwerft anatomische en fysiologische inzichten om die technische vaardigheden kwaliteitsvol uit te voeren. Je maakt ook kennis met trends en evoluties in de sector.

Specifieke vorming:

 • Uitvoeren van basiszorgen (haar, manicure, make-up): eenvoudige haarverzorgingen en brushing, eenvoudige gelegenheidskapsels, hand- en nagelverzorging, hand-, arm- en gelaatsmassage.
 • Sociale vaardigheden in functie van het begeleiden van klanten (basisactiviteiten)
 • Illustreren van trends in de haar- en schoonheidsverzorging
 • Frans en Engels

Een tante van Antje werkt als kapper in een kapsalon van een grote keten. Ze vertelt Antje wel eens over haar werk. Haren wassen, knippen, kleuren, brushen, trends op vlak van kapsels volgen, een babbeltje met de klanten … Dat zou Antje ook wel zien zitten als job. Na het 6de of 7de jaar wil ze onmiddellijk gaan werken. Misschien opent ze later wel een eigen kapsalon.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je leert graag vanuit de praktijk.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je bouwt van hieruit theoretische basisinzichten op.
 • je leert eerst binnen een veilige, afgebakende (school)omgeving. Geleidelijk aan word je zelfstandiger en kan je zelf de nodige handelingen uitvoeren en uitdagingen aanpakken. Deze groei bouw je geleidelijk aan op.
 • je verdiept je graag in alles wat te maken heeft met haar- en lichaamszorg.
 • je leert bestaande technieken uitvoeren.
 • fijne motorische vaardigheden helpen je om de praktijkopdrachten tot een goed einde te brengen.
 • dit vind je uitdagend: je gaat zelf ook creatief aan de slag. Je bedenkt eigen creaties en voert deze ook uit.
 • je leert vlot, persoonlijk en klantvriendelijk omgaan met verschillende soorten mensen.
 • je leert oog hebben voor hun wensen bij haar- en schoonheidsverzorging.
 • je leert op zorgvuldige wijze het menselijk lichaam aanraken.
 • je volgt graag de evolutie in nieuwe trends.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels en Frans 3 3
Mavo 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Haar- en schoonheidsverzorging 13 13
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

Deze richting sluit aan bij:

 • Haarverzorging (arbeidsmarkt)
 • Schoonheidsverzorging (arbeidsmarkt)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.


Zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. Je verwerft een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Je maakt kennis met directe zorg, maar zal toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

Specifieke vorming:

 • Kennismaken met doelgroepen uit zorg en welzijn
 • Indirecte en directe (logistieke) zorg
 • (Sociale) en maatschappelijke vaardigheden ontwikkelen
 • Expressie

Dante volgt in 2B de major Maatschappij en welzijn en dat bevalt hem. Een job als huishoudhulp, logistiek assistent in een rust- en verzorgingstehuis of medewerker kamerdienst in een hotel spreken hem wel aan. Hij wil tijdens zijn opleiding vooral veel praktijk en liefst ook stage. Zijn plan is om na het 6de jaar te gaan werken.

Binnen de focus van deze studierichting:

 • je leert graag vanuit de praktijk.
 • je vertrekt bij het leren vanuit concrete voorbeelden en je bouwt van hieruit theoretische basisinzichten op.
 • je leert eerst binnen een veilige, afgebakende (school)omgeving. Geleidelijk aan word je zelfstandiger en kan je zelf de nodige handelingen uitvoeren en uitdagingen aanpakken. Deze groei bouw je geleidelijk aan op.
 • je verdiept je graag in de ontwikkeling van de mens. Je hebt oog voor verschillen tussen mensen.
 • je leert graag de samenleving kennen in al zijn aspecten.
 • alles wat met gezondheid te maken heeft, boeit je: lichamelijke, maar ook psychische gezondheid.
 • je maakt kennis met verschillende doelgroepen zoals kinderen en ouderen.
 • je wordt sterker op sociaal en communicatief vlak, zeker wanneer je met kwetsbare mensen leert omgaan.
 • je leert allerlei praktische taken uitvoeren: eten klaarmaken, boodschappen doen, schoonmaken, activiteiten begeleiden …
 • fijne motorische vaardigheden helpen je om je praktijkopdrachten tot een goed einde te brengen.
 • je kan zelf terugblikken over wat je gedaan hebt en waarom je dat deed.
Basisvorming 3de 4de
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Engels/Frans 2 2
Mavo 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
GFL 1 1
Specifieke vorming 3de 4de
Zorg en welzijn 14 14
Keuze school 3de 4de
4 4

Legende:

Leerplan basisvorming voor alle richtingen van de A-finaliteit

Richtingsspecifiek leerplan

De richting Maatschappij en welzijn behoort tot de D/A-finaliteit. De richting Zorg en welzijn tot de A-finaliteit. Voor de algemene vakken uit de basisvorming zijn de eindtermen dus anders.

Zorg en welzijn Maatschappij en welzijn
Eindtermen A Eindtermen D/A
Zorg en welzijn:

 • aspecten van ontwikkeling en pedagogisch handelen
Maatschappij en welzijn:

 • ontwikkeling en pedagogisch handelen, opvoeding, ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch begrippenkader
 • mens in relatie tot samenleving
 • gezondheid
 • maaltijdzorg
 • interieurzorg
 • linnenzorg
 • communicatie
 • activiteiten in logistiek en zorg
 • gezondheidsbevordering: gezondheid, menselijk functioneren, begrippenkader, indirecte zorg (gezinscontext)
 • basisvaardigheden in zorg verlenen en begeleiden
 • communicatie
 • oriënteren op activiteiten in zorg en welzijn
aspecten van anatomie en fysiologie anatomie en fysiologie van de mens

Deze richting sluit aan bij:

 • Assistentie in wonen, zorg en welzijn (arbeidsmarkt)
 • Verzorging (arbeidsmarkt)

Wat je hier ziet, is een logisch vervolg. Andere opties zijn ook mogelijk.

Bekijk een infofilmpje van het Vrij CLB Leuven.